โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4555910
อีเมล์ : molrudeen@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,11:17  อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอับ 3 มิติ เรื่อง “เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืช”
รายละเอียดผลงาน

ชื่อสื่อการเรียนการสอน สื่อ ป๊อบอับ 3 มิติ เรื่อง “เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืช”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-6

จุดประสงค์

๑. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของอุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวกับดินได้

๒. นักเรียนสามารถบอกชื่ออุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวกับดินได้

๓. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและสนุกในการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น

วัสดุ/อุปกรณ์การผลิต

๑. กระดาษแข็งสี ๒. กรรไกร ๓. กระดาษสติ๊กเกอร์ A

๔. มีดคัตเตอร์ ๕. กาว ๖. กระดาษโฟโต้ A

๗. ไม้บรรทัด . ที่รองตัด

ขั้นตอนการผลิต

๑. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต

๒. กำหนดกรอบเนื้อหาของการทำสื่อการสอน

๓. ปริ้นข้อมูลที่ต้องการในกระดาษA

๔. เตรียมกระดาษขนาด 56X76 เซนติเมตร พับกระดาษแบ่งครึ่ง

๕. ตัดกระดาษออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน จะได้กระดาษออกเป็นสองชิ้น

๖. แล้วนำกระดาษที่ตัดเรียบร้อยแล้วนำมาพับครึ่ง ตัดออกมาเป็นสองชิ้นเท่าๆกัน นำมาพับครึ่ง

๗. นำกระดาษที่พับไว้มาวัดจากขอบกระดาษเข้าไป 2 นิ้วและลงไปอีก 2 นิ้วทั้งสองด้าน

. แล้วใช้กรรไกรตัดเข้าไปด้านตามที่วัดไว้คือเข้าไป 2 นิ้วทั้งสองด้าน

. แล้วคลี่กระดาษออกมาพับให้เป็นขั้นบันไดใหญ่สำหรับทำฐาน จากนั้นพับกระดาษที่ขีดไว้เข้าไปด้านใน

๑๐. แล้วขีดเข้าไปด้านในอีก 1 นิ้วลงไปอีก 1 นิ้วทั้งสองด้าน ตัดลงไป 1 นิ้ว ตามที่ขีดไว้ทั้งสองด้านให้เท่ากัน

๑๑. เมื่อตัดทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พับเข้าตามรอย ที่ตัดไว้ทั้งสองด้านเป็นขั้นบันไดเล็กอีกชั้นหนึ่งทั้ง

สองด้านเพื่อใช้เป็นฐาน

๑๒. เมื่อทำขั้นบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พับเข้าไปด้านใน จากนั้นนำเนื้อหามาติดให้เรียบร้อย

วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน

- สอนในชั่วโมงการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้

๑. นักเรียนมีความสนใจในสื่อที่นำไปสอนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

๒. สามารถนำสื่อกลับมาสอนได้อีกครั้งเพื่อทบทวนเนื้อหา

๓. นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดหาสื่อให้เพียงพอกับนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.42 KB

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,11:17   อ่าน 42 ครั้ง