โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณวกร ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนิดา สมทหาร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ศรีหาโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปพิชญา อุ้ยปะโค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมรรัตน์ เนื่องชัยยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรภัทร ลีทหาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณวกร ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริกัลยา ธรรมทาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส ดีเวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโมฮามัด อัมซาราซี เรียมแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ ทาปลัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาพร เพชรสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายประกาศิต ลิ่มทองวัฒนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าชุมพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4