โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย รัตวร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลยศักดิ์ ทิมินกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศิริ ด่านวัฒนาพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร จำปีหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเปงสูน ทาปลัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ คงประสานกาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา เขียวระยับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชรินทร์ เกตุดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางละมัย วิจิตรจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกันหา พลพงษ์เพ็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองกรค์ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสารธรรมโฆษิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเคน อันทะศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล ชมภูเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงใจ ศิริรส
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :