โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยา พลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชญาภา ชมภูราช
ครูจ้างสอน

นางสาวเปรมชยาดา สาตนุรักษ์
ครูผู้ช่วย