โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ