โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภวัฒน์ จำเริญ
ครูจ้างสอน