โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงใจ ศิริรส
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขนิษฐา จิตธรรมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1