โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางขนิษฐา จิตธรรมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาว สุพาพร ศรีธงชัย
ครู คศ.2

นางสาวอรภา โคตรโยธา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐวดี สีด่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศุภวัฒน์ จำเริญ
ครูจ้างสอน