โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางละมัย วิจิตรจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายโจ แสนคำ
ครู คศ.2

นางกรุณพร ขันโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ครู คศ.1

นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา เหล่าชุมพล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2