โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจริยา พลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ครู คศ.2

นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ครู คศ.2

นางสาว พรพรรณ ศรีทรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี