โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาลในวันศุกร์ ที่ 23 เดือนสิงหาคม

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ จะดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล) โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงขออนุญาตให้นักเรียนซึ่งอยู่ในปกครองของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,17:59   อ่าน 521 ครั้ง