โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันอังคาร ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ จะดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)ในวันอังคาร ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ท้องฟ้าจำลอง, พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด-อุดรธานี โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 163 คน คณะครูจำนวน 9 คน รวม 172 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงขออนุญาตให้นักเรียนซึ่งอยู่ในปกครองของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่าน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 61 ครั้ง