โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สวมใส่ชุดขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562, และวันศุกร์ ที่ 13 กันยาย 2562
                   ด้วยโรงเรียนเทศบาล  1  โสกคูณ  ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระธรรมสวนะตลอดพรรษาและให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมทำวัตรสวดมนต์พร้อมกับพ่อขาวแม่ขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562, และวันศุกร์ ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  เพื่อให้ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  อีกทั้งยังสนับสนุนให้เห็นความสำคัญของวัด   ในการเป็นรากฐานนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  รวมถึงการร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป  
                   ดังนั้น  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์  จึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม  และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองจัดเตรียมชุดขาวให้กับนักเรียนในวันดังกล่าว   
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 58 ครั้ง