โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 25 คน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 18 คน รวมทั้งหมด 43 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการด้วยการทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในการนี้โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจะทำการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังต่อไป
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,15:41   อ่าน 76 ครั้ง