โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ

4 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 184 ครั้ง