โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

           ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะดำเนินการโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งเป็นลูกเสือสามัญ ได้ฝึกให้มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงขออนุญาตให้นักเรียนซึ่งอยู่ในปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 279 ครั้ง