โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น (ระดับก่อนประถมศึกษา)
๑. ชื่อโครงการ    
            โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น (ระดับก่อนประถม)
๒. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
            สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ
                  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก
                     ประเด็นการพิจารณาระดับปฐมวัยข้อ 3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
            สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา
                มาตรฐานที่  ๑  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๓. หลักการและเหตุผล
          การจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๔๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๑)  เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่  ๒๑ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้านสถานศึกษาจึงนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และตัวชี้วัดช่วงชั้นมาให้ และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นได้กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เป้าหมาย/จุดเน้น และผลการเรียนรู้เป็นแนวทางสำหรับโรงเรียน อีกทั้งสถานศึกษาเพิ่มเติมความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น นี้
          ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ระดับปฐมวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะนาไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว
          เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
 
๔.  วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔.๒ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
      เต็มตามศักยภาพ
๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนามีความภูมิใจและเข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรม
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
. เป้าหมาย
          ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
                             เด็กปฐมวัยอนุบาลปีที่ ๑-๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน  ๖๐  คน
          ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
          เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ มีความภูมิใจและเข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,16:26   อ่าน 178 ครั้ง