โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 103
เอกสารขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.81 KB 100
ใบสมัคร รร.เทศบาล๑โสกคูณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 76
เอกสารเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4 ฝ่าย JPEG Image ขนาดไฟล์ 202.41 KB 36
ระบบ EGP 57
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) 103
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 64
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 68
คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.09 KB 63
คู่มือ อย.น้อย 99
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 78
คู่มือโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 80
คู่มือโรงเรียนธนาคาร 77
เอกสารเผยแพร่การอบรม
กิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุขสนุกกับ 4h 33
การจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 39
หลักสูตรปฐมวัย 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 50