โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 118
เอกสารขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.81 KB 110
ใบสมัคร รร.เทศบาล๑โสกคูณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 84
เอกสารเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4 ฝ่าย JPEG Image ขนาดไฟล์ 202.41 KB 46
ระบบ EGP 65
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) 117
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 80
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 74
คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.09 KB 73
คู่มือ อย.น้อย 160
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 125
คู่มือโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 92
คู่มือโรงเรียนธนาคาร 100
เอกสารเผยแพร่การอบรม
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 48
เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 9
เอกสารจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 12
กิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุขสนุกกับ 4h 42
การจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 48
หลักสูตรปฐมวัย 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 57