โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1/1 14 13 27
อนุบาล  1/2 13 13 26
อนุบาล  2/1 13 10 23
อนุบาล  2/2 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่  1/1 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่  1/2 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่  2/1 16 9 25
ประถมศึกษาปีที่  2/2 - - -
ประถมศึกษาปีที่  3/1 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่  3/2 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่  4/1 8 13 21
ประถมศึกษาปีที่  4/2 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่  5/1 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่  5/2 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่  6/1 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่  6/2 10 10 20
รวม 184 167
351
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1/1 11 11 22
อนุบาล  1/2 10 10 20
อนุบาล  2/1 14 11 25
อนุบาล  2/2 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่  1/1 15 9 21
ประถมศึกษาปีที่  1/2 - - -
ประถมศึกษาปีที่  2/1 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่  2/2 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่  3/1 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่  3/2 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่  4/1 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่  4/2 13 10 13
ประถมศึกษาปีที่  5/1 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่  5/2 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่  6/1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่  6/2 7 5 12
รวม 164 157
321
 




จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1/1 12 11 23
อนุบาล  1/2 12 10 22
อนุบาล  2/1 9 6 15
อนุบาล  2/2 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่  1/1 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่  1/2 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่  2/1 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่  2/2 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่  3/1 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่  3/2 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่  4/1 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่  4/2 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่  5/1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่  5/2 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่  6/1 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่  6/2 7 8 15
รวม 155 152 307