โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ / อาคารเรียน

พ.ศ.๒๕๔๙    สร้างอาคารเรียน ๑ ชั้น จำนวน ๔ ห้องเรียน
โดยงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

พ.ศ. ๒๕๕๐  สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน
โดยงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๓  สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน  
โดยงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง