โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ
         1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
        2.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
        3.ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้
        4.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง