โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

             สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


ปรัชญาของโรงเรียน

 

                   คุณธรรม   นำวิชา    พัฒนาสุข


คำขวัญของโรงเรียน
             
            เด็กเล็กเบิกบาน วิชาการก้าวหน้า เยาวชนพัฒนา ปวงประชาร่วมใจ
 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
             
             รักการออม

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

             โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง