โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


    โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี       จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๓๙๘๒๓๓ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๒ นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๕8 ปี  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านโสกคูณ ติดกับบริเวณวัดโพธิ์สว่างโสกคูณ โดยชาวบ้านโสกคูณได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๔  ไร่  ๓  งาน  ๒๑ ตารางวา   ให้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงเรียน สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ เมื่อแรกใช้ชื่อ "โรงเรียนบ้านโสกคูณ"  ในปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ (ใต้ถุนโล่ง) ๑   หลัง  จำนวน  ๔  ห้องเรียน และพ.ศ. ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒ / ๒๖  จำนวน  ๑ หลัง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ” จากนั้นโรงเรียนก็ได้พัฒนาในทุก ๆ  ด้าน  เจริญมาตามลำดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยงบสนับสนุนจากกรม
                      ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (8,290,000 บาท) และ ได้รับ
                      งบประมาณสร้างอาคารเรียน คสล.๑ ชั้น จำนวน ๔ ห้องเรียน โดยงบสนับสนุนจากเทศบาล
                      ตำบลห้วยเกิ้ง (1,349,000 บาท)
พ.ศ. ๒๕๕๑  เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งซื้อที่ดินด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนเพิ่มเติมให้อีก  ๒ ไร่  รวมเป็น  ๖ ไร่
                     ๓ งาน ๒๑  ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน  โดยงบสนับสนุนจาก
                     เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (3,000,000 บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คสล.๓ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยงบสนับสนุนจากกรม
                     ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ๘,๑๕๗,๐๐๐ บาท)
        ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นางสาวดวงใจ   ศิริรส  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา