โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1  -  ประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560


ชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1/1 12 11 23
อนุบาล  1/2 12 10 22
อนุบาล  2/1 9 6 15
อนุบาล  2/2 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่  1/1 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่  1/2 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่  2/1 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่  2/2 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่  3/1 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่  3/2 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่  4/1 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่  4/2 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่  5/1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่  5/2 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่  6/1 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่  6/2 7 8 15
รวม 155 152 307